Strona startowa

Strona główna > Katalog Firm > Biznes, Prawo, Ekonomia > Kancelarie adwokackie


Adwokat Katarzyna Skórska w ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej świadczy usługi prawne zarówno na rzecz osób fizycznych (klientów indywidualnych), jak i przedsiębiorców.

Świadczone usługi obejmują swym zakresem m. in. reprezentowanie Klientów przed sądami, organami ścigania, urzędami, organami administracji publicznej, udzielanie porad prawnych, sporządzanie umów, przygotowywanie kompleksowych opinii prawnych, a także  bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

Adwokat Katarzyna Skórska świadczy usługi z dziedziny:

1. Prawa cywilnego, w tym m.in. sprawy:

 • o zapłatę,
 • o zasiedzenie
 • o ochronę własności
 • o ochronę posiadania
 • o zniesienie współwłasności
 • o ustanowienie służebności
 • o odszkodowanie
 • o zadośćuczynienie
 • dotyczące roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • spadkowe w tym, stwierdzenie nabycia spadku, roszczenia z tytułu zachowku, dział spadku
 • rodzinne w tym, rozwodowe, o separację, alimentacyjne, regulowanie kontaktów z dzieckiem, z zakresu władzy rodzicielskiej, zaprzeczenie/ustalenie ojcostwa, podział majątku wspólnego
 • z zakresu prawa pracy


2. Prawa karnego, w tym m.in. sprawy:

 • o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • o przestępstwa przeciwko środowisku
 • o przestępstwa przeciwko wolności
 • o przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
 • o przestępstwa przeciwko seksualnej i obyczajności
 • o przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
 • o przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
 • o przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
 • o przestępstwa przeciwko mieniu
 • o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • o przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
 • o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
 • o wykroczenia
 • toczące się po uprawomocnieniu wyroku na podstawie przepisów kodeksu karnego wykonawczego


3.  Prawa gospodarczego, w tym m.in.:

 • doradztwo prawne w zakresie wyboru najdogodniejszej formy prawnej planowanej działalności gospodarczej z uwzględnieniem wad i zalet każdej z nich
 • kompleksowa obsługa prawna w zakresie przekształceń oraz likwidacji podmiotów gospodarczych
 • przygotowywanie umów spółek prawa handlowego, aktów założycielskich oraz dokumentacji niezbędnej do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • przygotowywanie projektów uchwał organów spółek i ich regulaminów
 • przygotowywanie  oraz opiniowanie umów zawieranych z kontrahentami
 • negocjowanie umów
 • windykacja wierzytelności
 • dochodzenie roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • bieżąca obsługa prawna zarówno spółek prawa handlowego, jak i osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
 • reprezentacja przed sądami, urzędami oraz organami administracji publicznej.

4. Prawa administracyjnego, w tym m. in.:

 • reprezentowanie Klientów w sprawach przed urzędami, organami administracji publicznej oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 • sporządzanie wniosków, odwołań od decyzji oraz skarg do sądów administracyjnych.


Powyżej wymienione usługi prawne stanowią jedynie przykładowy wykaz zakresu świadczonych usług. Adwokat Katarzyna Skórska świadczy również pomoc prawną z zakresu innych dziedzin prawa, każdorazowo dostosowując się do indywidualnych potrzeb i problemów Klienta.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Skórska
Plac Zwycięstwa 18 (II piętro, budynek PKO BP S.A.)  28- 100 Busko-Zdrój
Tel. 793 938 063
Adres strony internetowej: www.buskoadwokat.pl
Adres e-mail: k.skorska@buskoadwokat.pl

Formularz kontaktowy... już wkrótce

Odslon: 12896Data ostatniej weryfikacji: 2015-08-31

Kategorie