Strona startowa

Strona główna > Katalog Firm > Biznes, Prawo, Ekonomia > Kancelarie adwokackie


 

Adwokat Artur Jaworski świadczy pomoc prawną, którą wykonuje w ramach prywatnej praktyki adwokackiej. Pomoc ta obejmuje w szczególności prawo karne i karnoskarbowe, cywilne, rodzinne, prawo zamówień publicznych, prawo administracyjne.

W zakres pomocy prawnej wchodzi prowadzenie spraw i reprezentacja procesowa przed wszystkimi sądami i urzędami na wszystkich etapach postępowań osób fizycznych, osób prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych występujących w charakterze powodów, pozwanych, wnioskodawców i uczestników postępowań, stron oraz osób fizycznych będących, pokrzywdzonymi, podejrzanymi, oskarżonymi, skazanymi przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karne lub postępowanie wykonawcze.

Nadto w zakres świadczonych usług wchodzi sporządzanie różnego rodzaju pism procesowych, pism przygotowawczych w tym pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, kasacji, odwołań, skarg oraz udzielanie bieżących porad prawnych i przygotowywanie opinii prawnych.


Świadczona pomoc prawna obejmuje swym zakresem między innymi:


I.    Postępowanie karne, postępowania karno-skarbowe, postępowanie w sprawach o wykroczenia, postępowanie wykonawcze poprzez:

 • obronę w toku postępowania przygotowawczego i sądowego w sprawach o przestępstwa z ścigane z urzędu, na wniosek, z oskarżenia prywatnego - prywatki, wykroczenia, o przestępstwa i wykroczenia karnoskarbowe;

 • reprezentację skazanego w toku postępowania wykonawczego w tym sporządzanie wniosków o przerwę i odroczenie wykonania kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o zastosowanie dozoru elektronicznego;

 • reprezentację osoby działającej jako oskarżyciel posiłkowy, prywatny w sprawach karnych;

II.    Postępowanie cywilne w sprawach ze stosunków prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, egzekucyjnego, prawa pracy, a w szczególności:

 • sprawy o zapłatę w postępowaniu procesowym, nakazowym, upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym e-sąd;

 • sprawy o własność i inne prawa rzeczowe, stwierdzenie zasiedzenia, uwłaszczenia, ochrona własności – eksmisja, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, służebności, sprawy o naruszenie posiadania - ochrona posiadania, postępowanie wieczytsoksięgowe;

 • sprawy o naprawie szkody, odszkodowania z czynów niedozwolonych, odszkodowania z tytułu szkody na mieniu i na osobie, wypadki komunikacyjne, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;

 • sprawy ze stosunków zobowiązaniowych w tym między innymi z umów sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy, o dzieło, ubezpieczenia;

 • sprawy z zakresu prawa spadkowego w tym sprawy o stwierdzenie nabycia spadku (na mocy ustawy lub z testamentu) i przedmiotu zapisu windykacyjnego, sprawy o zachowek, o dział spadku;

 • sprawy ze stosunków małżeńskich w tym sprawy o rozwód i o separację, sprawy o podział majątku wspólnego małżonków;

 • sprawy ze stosunków między rodzicami a dziećmi w tym sprawy o władzę rodzicielską, o kontakty z dziećmi, o alimenty;

 • sprawy z zakresu prawa pracy w tym sprawy o roszczenia ze stosunku pracy;

III.    Postępowanie prowadzone celu udzielenia zamówień publicznych w trybie ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w tym:

 • ocena zgodności treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z naczelnymi zasadami udzielania zamówień publicznych w tym z zachowaniem uczciwej konkurencji oraz równym traktowaniem wykonawców;

 • sporządzanie wniosków i zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

 • sporządzenie środków ochrony prawnej – odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy;

 • reprezentacja strony – Wykonawcy/Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą lub przed sądem;

IV.    Postępowanie administracyjne przed organami administracji publicznej i organami jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności:

 • sporządzanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia wydane przez organ I instancji do organu wyższego stopnia;

 • wnioski o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną;

 • wnioski o zmianę, uchylenie, stwierdzenie nieważności decyzji.
Adwokat Artur Jaworski
Kancelaria Adwokacka

Os. Kościuszki 1/2
28-100 Busko-Zdrój
Tel. 504-090-863
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
www.adwokatbusko.com.pl
www.adwokatjaworski.pl


Filia Kancelarii Adwokackiej
Ul. 1 Maja 14
28-500 Kazimierza Wielka
Tel. 504-090-863
otwarta jest dla klientów we wtorek, środę i czwartek w godzinach od 8.00 do 13.00.
www.adwokatkazimierzawielka.pl

Możliwy jest także kontakt osobisty i przyjęcie w kancelarii w każdym innym terminie, dogodnym dla klienta, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym, szczególnie w sprawach pilnych. 
W przypadku mojej nieobecności w kancelarii proszę o kontakt telefoniczny w celu umówienia konkretnego dnia i godziny spotkania.
Wyświetl większą mapę Wyświetl większą mapę


Formularz kontaktowy... już wkrótce

Odslon: 31540Data ostatniej weryfikacji: 2013-10-01

Kategorie